Open navigation

TaxData - Quản lý hồ sơ kế toán thuế

TaxOnline - Thủ tục khác


I. Giới thiệu:

TaxData hỗ trợ người dùng quản lý hồ sơ kế toán thuế tại đơn vị, với những tính năng nổi bật như sau:

Đồng bộ hồ sơ chứng từ thuế đã giao dịch điện tử với cơ quan Thuế từ tài khoản TS24pro hoặc tài khoản HTKK về máy tính.

Phân loại, lưu hồ sơ chứng từ thuế theo loại, thời gian.

Hỗ trợ giao diện cập nhật thông tin dữ liệu tờ khai thuế, chứng từ nộp tiền thuế của đơn vị, tổng hợp thành sổ kế toán thuế theo dõi tại đơn vị.

Kết xuất sổ chi tiết tình hình nộp thuế của Người nộp thuế theo từng loại Thuế / Kỳ thuế (giống dữ liệu Quản lý thuế của cơ quan Thuế) để báo cáo nội bộ hoặc phục vụ cho đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Tính năng Quản lý hồ sơ thuế

Tính năng Quản lý nộp thuế

Tính năng Sổ chi tiết tình hình nộp thuế theo kỳ lập bộ


 
1. Tính năng Quản lý hồ sơ thuế:

Hỗ trợ người dùng tổng hợp lại thông tin tờ khai đã nộp, kết quả từ Tổng Cục Thuế và giấy nộp tiền vào NSNN (có thể scan lại từ chứng từ giấy), từ đó lưu và xuất dữ liệu vào chức năng Quản lý nộp thuế, có thể nạp dữ liệu hồ sơ thuế theo nhiều nhóm thuế khác nhau hoặc chỉ lấy theo 1 nhóm thuế nhất định.

 

1.1. Đồng bộ từ Lịch sử giao dịch của nhà cung cấp dịch vụ T-VAN TaxOnline:       

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn TaxData;

Xuất hiện thnah công cụ, nhân chọn quản lý hồ sơ thuế

 

 

Nhấn chọn Lấy HS thuế từ TaxOnline;

Nhấn chọn Chấp nhận để chương trình tự động đồng bộ dữ liệu về máy tính;

Người dùng kiểm tra và tuỳ chọn hồ sơ khai thuế cần lấy thông tin quản lý;

Nhấn chọn Ghi dữ liệu kế toán thuế để lưu số liệu qua chức năng Quản lý nộp thuế.

 


 
1.2. Đồng bộ từ hệ thống tiếp nhận hồ sơ khai thuế iHTKK:

Đối với đơn vị chưa sử dụng dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử của TS24, vẫn có thể kết nối với tài khoản iHTKK để đồng bộ dữ liệu hồ sơ khai thuế về máy tính, người dùng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Tải & cài đặt bộ sản phẩm TS24pro về máy tính.

Kết nối với tài khoản Gmail hoặc tạo mới 1 tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm TaxOnline™ trong bộ sản phẩm TS24pro.

Trong phần mềm TaxOnline™, khởi tạo thông tin đơn vị;

Nhập Thông tin chung, tài khoản kết nối iHTKK nhập trong bảng Thông tin cơ quan quản lý.

 

 

Vào mục TaxData nhấn chọn Quản lý hồ sơ thuế.

 

 

Nhấn chọn Lấy HS thuế từ iHTKK, tuỳ chọn thông tin hồ sơ thuế đã được lưu tự động về máy tính;

Chọn Lưu, người dùng kiểm tra và tuỳ chọn hồ sơ thuế cần lấy thông tin quản lý;

Nhấn chọn Ghi dữ liệu kế toán thuế để lưu số liệu qua chức năng Quản lý nộp thuế.

 

 

Nút công cụ Thêm hồ sơ hỗ trợ lấy file tờ khai, kết quả nộp và giấy nộp NSNN đang được lưu từ máy tính vào ứng dụng, có thể lấy theo một hoặc nhiều hồ sơ cùng lúc.

 

 

2. Tính năng Quản lý nộp thuế:

 


 
3. Tính năng Sổ chi tiết tình hình nộp thuế theo kỳ lập bộ: 
3.1. Bảng Dữ liệu tự khai:

Chức năng này hỗ trợ đồng bộ thông tin đã kê khai từ chức năng Quản lý nộp thuế, người dùng sẽ tổng hợp được sổ chi tiết tình hình nộp thuế tại đơn vị của mình.

 

 

(1): Vị trí bảng dữ liệu tự khai.

(2): Nhấn chọn để tổng hợp dữ liệu tự động từ mục “Quản lý nộp thuế” sang.

(3): Danh sách hiển thị dữ liệu đã được tổng hợp.

(4): Tuỳ chọn kỳ lập bộ cần tra cứu.

(5): Lưu lại nội dung sau khi đã hoàn tất kiểm tra.

(6): Thông tin liên hệ với cán bộ quản lý thuế của đơn vị.

(7): Hỗ trợ người dùng tự nhập thông tin số liệu kỳ lập bộ đầu kỳ.

 

3.2. Bảng Dữ liệu từ cơ quan Thuế:

Chức năng hỗ trợ cập nhật dữ liệu sổ kế toán thuế từ Cơ quan Thuế.

 

 

(1): Vị trí bảng dữ liệu từ cơ quan Thuế.

(2): Tuỳ chọn lấy dữ liệu từ cơ quan Thuế theo giấy uỷ quyền điện tử đã gửi.

(3): Tuỳ chọn để lọc thông tin hiển thị dữ liệu thuế.

(4): Danh sách hiển thị dữ liệu đã được lấy về máy tính.

(5): Lưu lại nội dung sau khi đã hoàn tất kiểm tra.

(6): Thông tin liên hệ với cán bộ quản lý thuế của đơn vị.

 

3.3. Bảng Đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế:

Hỗ trợ tự động tổng hợp số liệu 2 bảng dữ liệu tự khai và dữ liệu từ cơ quanThuế thành một bảng dữ liệu để so sánh, người dùng kiểm tra bảng thông tin này để thấy được sự chênh lệch số liệu của các nội dung kinh tế giữa sổ kế toán thuế đơn vị tự khai với sổ kế toán thuế của cơ quan Thuế quản lý, có thể chọn xác nhận phản hồi thông tin số liệu này đúng hoặc sai về cho Cơ quan Thuế quản lý.

Đơn vị có thể xuất bảng dữ liệu này ra file Excel, kèm với những chứng từ liên quan để liên hệ làm việc tiếp với cơ quan Thuế về tình hình nộp thuế của đơn vị vào ngân sách Nhà nước.

 

 

(1): Vị trí bảng đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế.

(2): Danh sách đã được tổng hợp từ bảng dữ liệu tự khai của đơn vị và bảng dữ liệu từ cơ quan Thuế. Những nội dung kinh tế hiển thị màu cam là nội dung số liệu ghi nhận trong sổ kế toán giữa đơn vị và cơ quan Thuế có sự chênh lệch với nhau, lưu ý rằng  những nội dung này chỉ mang tính tương đối giữa 2 sổ kế toán thuế, không có nghĩa là số liệu của đơn vị hoặc cơ quan Thuế sai vì không trùng khớp thông tin ghi nhận với nhau, đơn vị cần liên hệ với cán bộ tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để kiểm tra chính xác những nội dung kinh tế này.

(3): Tùy chọn xác nhận thông tin số liệu với cơ quan Thuế.

(4):Thực hiện xuất bảng dữ liệu ra Excel, kèm với những chứng từ liên quan để liên hệ làm việc tiếp với cơ quan Thuế về tình hình nộp thuế của đơn vị vào ngân sách Nhà nước.

(5): Thông tin liên hệ với cán bộ quản lý thuế của đơn vị.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.