Open navigation

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng – Bán hàng / Bán hàng theo đơn đặt hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Bán hàng ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111, 131...                               Tổng giá thanh toán

            Có TK 511                              Doanh thu bán hàng

            Có TK 3331                            Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632                                          Giá vốn hàng bán

            Có TK 155, 156...                   

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo đơn đặt hàng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Nhân viên bán hàng nhận đơn đặt hàng của khách hàng.
  • Căn cứ vào đơn đặt hàng, nhân viên bán hàng yêu cầu xuất kho hàng hóa được đặt mua.
  • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho.
  • Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng.
  • Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng.
  • Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng.
  • Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và yêu cầu khách hàng thanh toán.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1:Chọ mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Phiếu xuất, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5)

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn đầu ra, Phiếu thu, Giấy báo có.

Lập  hóa đơn GTGT

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra.

- Bước 3: Bảng Quản lý bán ra, Hóa đơn bán ra, Tạo mới> nhập thông tin hóa đơn bán ra (mẫu số, kí hiệu, khách hàng, mã số thuế, hình thức thanh toán,...), nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo hóa đơn bán ra bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu xuất đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu xuất, Phiếu thu, Giấy báo có

Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng:

(xem tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Quỹ và Ngân hàng)


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.