Open navigation

Yêu cầu phê duyệt | Yêu cầu của tôi

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Yêu cầu của tôi thuộc phân hệ Yêu cầu phê duyệt trong mô hình hệ thống HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở bảng chức năng sử dụng

1. Vào mục Yêu cầu phê duyệt

2. Chọn mở Yêu cầu của tôi

3. Nút Tạo: hỗ trợ tạo mới thông tin yêu cầu cần phê duyệt

4. Danh sách yêu cầu cần phê duyệt đã được khởi tạo trong hệ thống

Bảng khởi tạo thông tin yêu cầu cần phê duyệt

1. Nút chức năng hỗ trợ lưu / hủy bỏ thông tin yêu cầu cần phê duyệt

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thực hiện nộp, phê duyệt yêu cầu

3. Hiển thị giai đoạn thực hiện của yêu cầu

4. Nhập thông tin tên, tùy chọn cấp độ ưu tiên cần thiết cho yêu cầu

5. Nhóm thông tin điều kiện kèm theo

6.  Nhóm thông tin mở rộng

. Mô tả: nhập nội dung diễn giải thêm cho yêu cầu

. Người phê duyệt: xuất hiện khi yêu cầu chuyển sang giai đoạn đã gửi, hiển thị thông tin người phê duyệt, trạng thái phê duyệt được áp dụng cho yêu cầu này


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.