Open navigation

Báo cáo sổ quỹ và tiền gửi ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện báo cáo sổ quỹ và tiền gửi ngân hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Báo cáo sổ quỹ

Trên thanh trình đơn vào mục Báo cáo

Chọn Sổ quỹ

Tại giao diện Sổ quỹ

  • Mục Tiêu chí báo cáo, chọn theo một khoảng thời gian hoặc theo Kỳ kế toán, nhấn Tìm (Ctrl+R), phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu theo đúng tiêu chí đã chọn.
  • Chọn In (Ctrl + P) để in thông tin sổ quỹ.
  • Chọn Xuất Excel (Ctrl + E) để xuất dữ liệu ra file excel lưu trữ.
  • Chọn Thoát (F12) để đóng giao diện Sổ quỹ.

2. Xem báo cáo tiền gửi ngân hàng 

Trên thanh trình đơn vào mục Báo cáo

Chọn Sổ ngân hàng

Tại giao diện Sổ tiền gửi ngân hàng

Mục Tiêu chí báo cáo, chọn theo một khoảng thời gian hoặc theo Kỳ kế toán, chọn Ngân hàng, nhấn Tìm (Ctrl+R), phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu theo đúng tiêu chí đã chọn.

Chọn In (Ctrl + P) để in thông tin Sổ tiền gửi ngân hàng.

Chọn Xuất Excel (Ctrl + E) để xuất dữ liệu ra file excel lưu trữ.

Chọn Thoát (F12) để đóng giao diện Sổ tiền gửi ngân hàng.

Lưu ý: Cần chọn thời gian chính xác để phần mềm tổng hợp số liệu theo tiêu chí đã chọn.

Video hướng dẫn Báo cáo sổ quỹ và tiền gửi ngân hàng

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/bao-cao-so-quy-va-tien-gui-ngan-hang-213?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.