Open navigation

iXHD | Hóa đơn điện tử

Quý khách có thể tham khảo một số nội dung hướng dẫn cơ bản về phần mềm iXHD:

. Khởi tạo tài khoản TS24 ID

. Cài đặt phần mềm iXHD

. Cài đặt chương trình quản lý thiết bị chữ ký số

. Đăng ký / Thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng hóa đơn điện tử

. Xuất hóa đơn điện tử

. Xử lý hóa đơn có sai sót

. Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã xuất từ iXHD


Xem toàn bộ nội dung hướng dẫn về phần mềm iXHD

[nhấp chọn dòng thông tin ở trên để chuyển tiếp đến nội dung hướng dẫn chi tiết]

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.