Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.44

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2024.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 01/TBVMT (TT156/2013): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.8.

2. 04/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.8.

3. 01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.8.

4. 01/TTĐB (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.8. Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu (PL 01-2/TTĐB).

5. 02/PHLPNG (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.8.

6. 01/TTS (TT40/2021): Tối ưu khai PL 01-2/BK-TTS đối với khai vãng lai.

7. 01/DNXLNT (TT80/2021): Tối ưu đính kèm PDF (Giới hạn 5 MB/File).

8. Bảng lương khai thuế TNCN: Tối ưu xuất dữ liệu ra Excel mẫu.

9. Pay24: Đóng các chức năng NTĐT đối với  CSDL Localhost.

10. Xem XML Thuế: Cập nhật xem PL_GiamThue_GTGT_23_24.

11. Cập nhật danh mục địa bàn hành chính.

12. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.44.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.