Open navigation

Hồ sơ giấy - [630] Giải quyết HS nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Giải quyết nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ cho người lao động do lỗi của cơ quan BHXH hoặc do yêu cầu của đơn vị, người tham gia hoặc một số đối tượng ưu tiên trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Hồ sơ giấy > Sổ > Thủ tục khác > [630] Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Tại phiếu giao nhận hồ sơ, tùy nghiệp vụ phát sinh người dùng chọn loại giấy tờ, biểu mẫu cần nộp.

Nhấn chọn ghi để kết xuất báo cáo và thực hiện chức năng gọi bưu điện


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.