Open navigation

Hàng gửi đi gia công nhập lại kho

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ hàng gửi đi gia công nhập lại kho trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 152, 155, 156           Giá trị nguyên liệu, hàng hóa sau gia công

    Có TK 154                          Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

II. Mô tả nghiệp vụ:

Đối với những nguyên vật liệu được được gửi đi gia công, sau khi gia công xong được gửi trả lại sẽ phát sinh các hoạt động sau: 

Kế toán kho lập Phiếu nhập kho hàng gửi đi gia công chế biến, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

Căn cứ vào phiếu nhập kho, Thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào Phiếu nhập kho.

Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu nhập kho

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào, chọn Phiếu nhập, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu nhập (người giao, nhà cung cấp, mã số thuế, địa chỉ, phương thức nhập, lý do nhập, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa nhập kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

Lưu ý: Chọn Kho hàng (nếu có) trên phiếu nhập để nhập kho vật tư, hàng hóa tương ứng.

- Bước 4: Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng & Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn mua vào, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.