Open navigation

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản (mẫu 02/TNDN) (TT80/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản mẫu 02/TNDN (TT80/2021) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Thuế TNDN

3. Nhấn chọn Tờ khai thuế TNDN từ bất động sản (02/TNDN) (TT80/2021) ( Lần phát sinh)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ kê khai, nhấn chọn Đồng ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Tại mục CQT cấp cục  CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

2. Phần Thông tin tờ khai: thực hiện nhập liệu trực tiếp trong phần mềm

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

 

Video hướng dẫn Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ bất động sản (mẫu 02/TNDN) (TT80/2021) Lần phát sinh   https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-thue-tndn-tu-bat-ong-san-02-tndn-theo-thong-tu-80-2021-tt-btc-lan-phat-sinh-74?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.