Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.26

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

--/–


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Tối ưu tạo hóa đơn Điều chỉnh/ Thay thế. Tối ưu hiển thị số tiền bằng chữ.

2. Báo cáo tổng hợp: Tối ưu báo cáo đối với Tem vé thẻ.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.26.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.