Open navigation

Cấu hình Giai đoạn

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình giai đoạn sử dụng trong hệ thống 2ez.

Cơ hội trong CRM sẽ được quản lý theo các giai đoạn;

Việc tạo ra các giai đoạn giúp hiểu rõ được tình hình hiện tại để có một cái nhìn rõ hơn về cơ hội và đi đến các hoạt động kế tiếp như thế nào.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: CRM > Chu trình > Giai đoạn


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.