Open navigation

Kế toán tiền mặt

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện quản lý chứng từ bằng tiền mặt (hay còn gọi là kế toán tiền mặt) trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Phiếu thu

Trên thanh trình đơn vào mục Chứng từ

Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

Tại bảng Quản lý bán ra, mục Phiếu thu:

  • Chọn Tạo mới, 
  • Nhập chi tiết thông tin phiếu thu (số chứng từ, người nộp, ngày nộp, lý do, số tiền,...)
  • Nhấp đôi chuột vào khung Định khoản để thực hiện định khoản, chọn Tài khoản Nợ, Tài khoản Có.
  • Nhấn nút Ghi để ghi nhận việc định khoản.
  • Chọn nút Lưu để lưu lại các dữ liệu đã nhập.

Người dùng tùy chọn Thao tác:  Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, phần mềm có chức năng Sao chép để hỗ trợ việc lập nhanh một phiếu thu, chọn một dòng muốn sao chép, nhấn chọn nút Sao chép.

Điều chỉnh các thông tin cần thiết.

Chỉnh sửa thông tin Số chứng từ bằng số chứng từ gần nhất cộng thêm 1.

Chức năng Sao chép, thực hiện định khoản sau khi đã Lưu dữ liệu.

Chọn vào dấu cộng ở cột Định khoản, chọn Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, cập nhật các thông tin cần thiết. Chọn Ghi (F5).

2. Phiếu chi

Trên thanh trình đơn vào mục Chứng từ

Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

Tại bảng Quản lý mua vào, mục Phiếu chi:

  • Chọn Tạo mới,
  • Nhập chi tiết thông tin phiếu chi (số chứng từ, đối tượng, người nhận, lý do chi, số tiền,...)
  • Nhấp đôi chuột vào khung Định khoản để thực hiện định khoản, chọn Tài khoản Nợ, Tài khoản Có.
  • Nhấn nút Ghi để ghi nhận việc định khoản.
  • Chọn nút Lưu để lưu lại các dữ liệu đã nhập.

Người dùng tùy chọn Thao tác: Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, phần mềm có chức năng Sao chép để hỗ trợ việc lập nhanh một phiếu chi, chọn một dòng muốn sao chép, nhấn chọn nút Sao chép.

Điều chỉnh các thông tin cần thiết.

Chỉnh sửa thông tin Số chứng từ bằng số chứng từ gần nhất cộng thêm 1.

Chức năng Sao chép, thực hiện định khoản sau khi đã Lưu dữ liệu.

Chọn vào dấu cộng ở cột Định khoản tại dòng vừa sao chép thành công.

Video hướng dẫn Kế toán tiền mặt

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ke-toan-tien-mat-208?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.