Open navigation

Mua mới tài sản cố định

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ mua mới tài sản cố định trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 211   Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 212   Tài sản cố định thuê tài chính (TT200)

Nợ TK 2112  Tài sản cố định thuê tài chính (TT133)

Nợ TK 213   Tài sản cố định vô hình (TT200)

Nợ TK 2113   Tài sản cố định vô hình (TT133)

Nợ TK 217   Bất động sản đầu tư

Nợ TK 1332   Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có)

   Có TK 111, 112, 331, 341  Tổng giá thanh toán

 

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ mua mới TSCĐ, thông thường có các hoạt động sau

Căn cứ vào kế hoạch mua sắm tài sản, nhu cầu sử dụng tài sản, bộ phận có nhu cầu lập yêu cầu mua sắm tài sản.

Bộ phận quản lý tài sản (tại đơn vị lớn thường thành lập thành 1 phòng riêng, đối với các đơn vị nhỏ thường là bộ phận hành chính hoặc phòng tổng hợp) kiểm tra sự phù hợp của yêu cầu mua sắm tài sản chuyển Giám đốc phê duyệt

Giám đốc ra quyết định mua sắm tài sản chuyển bộ phận phụ trách mua sắm tài sản.

Bộ phận mua sắm tài sản chuẩn bị hồ sơ mua sắm tài sản bao gồm các công việc sau: Xem xét các báo giá (ít nhất là 3 bảng báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau), tổ chức đấu thầu (nếu cần thiết), sau khi xem xét xong sẽ chọn nhà cung cấp phù hợp.

Bộ phận mua sắm tài sản chuyển bộ hồ sơ mua sắm tài sản trên và kết quả lựa chọn nhà cung cấp chuyển Giám đốc phê duyệt.

Căn cứ vào phê duyệt của Giám đốc, Bộ phận mua sắm tài sản thực hiện mua sắm tài sản: Ký hợp đồng mua sắm tài sản, nhận tài sản, hóa đơn mua sắm tài sản, biên bản thanh lý hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác và thông báo cho bộ phận có liên quan.

Bộ phận quản lý tài sản và bộ phận mua sắm tài sản nhận tài sản và bàn giao tài sản cho bộ phận sử dụng.

Căn cứ vào bộ hồ sơ tài sản, bộ phận kế toán sẽ ghi nhận tài sản vào thẻ tài sản cố định và sổ theo dõi tài sản cố định theo các bước công việc sau:

Khai báo TSCĐ: gắn mã số cho tài sản, khai báo thông tin về tên, số lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật và các thông tin khác.

Xác định và ghi nhận nguyên giá Tài sản cố định dựa trên bộ hồ sơ mua sắm Tài sản cố định.

Khai báo bộ phận sử dụng, ngày sử dụng, thời gian tính khấu hao và các thông tin về phân bổ khấu hao cho các bộ phận sử dụng.

 

III. Các bước thực hiện:

Mua tài sản cố định: 

- Bước 1: Khai báo hóa đơn mua tài sản: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ, chọn Hóa đơn đầu vào

- Bước 2: Tại Bảng Quản lý mua vào: Hóa đơn mua vào, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn mua vào (mẫu số, kí hiệu, nhà cung cấp, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

- Bước 3: Tại bảng Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng & Ghi (F5)

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu nhập, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.

Thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng: 

- Bước 1: Chọn Ghi tăng TSCĐ: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Danh mục, chọn Tài sản, vào mục Tài sản cố định.

- Bước 2: Tại Bảng Tài sản cố địnhKhai báo thông tin về tài sản như tên, loại, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, nhà cung cấp,...

- Bước 3: Tại Thông tin khấu hao khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ khấu hao,...

Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Dụng cụ kèm theo để quản lý.

Tự động cập nhật khấu hao tài sản trong tháng ghi tăng.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Tài sản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.