Open navigation

Quản lý quyền truy cập

Tổng quan

Ứng dụng Quản lý quyền truy cập dùng để đặt quyền truy cập chính xác (Ẩn/Bỏ ẩn/Chỉ đọc) trên các trường, mô hình, menu, tên miền, nút/tab, chế độ xem, hành động, báo cáo, trò chuyện cho mọi mô-đun, mọi người dùng, bất kỳ công ty từ một nơi.

Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép bạn tạo tính năng quản lý quyền truy cập phù hợp với người dùng để bạn có thể thêm/xóa người dùng vào và khỏi bất kỳ nhóm nào theo đợt và dễ dàng hơn nhiều mà không cần bất kỳ mã hóa nào trong thời gian rất ngắn.


Hướng dẫn sử dụng

I. Thiết lập mô-đun

1. Trên giao diện chọn vào Thiết lập

2. Tại Người dùng & Công ty chọn vào Người dùng

3. Bấm SỬA, tích chọn vào Quản lý truy cập tại phần Other. Bấm LƯU.

II. Ẩn trình đơn

Ẩn trình đơn được thiết lập để ẩn bất kỳ trình đơn nào đối với người dùng.

1. Trên giao diện chọn vào Quản Lý Quyền Truy Cập, bấm Tạo.

2. Tại phần Quản lý truy cập, nhập liệu thông tin vào trường dữ liệu

  • Tên: Nhập thông tin tên để quản lý truy cập
  • Công ty: Tuỳ chọn công ty muốn áp dụng quy tắc này
  • Người dùng: Tuỳ chọn người dung muốn áp dụng quy tắc này

3. Nhấp chọn vào tab Ẩn trình đơn.

Ví dụ: Ẩn trình đơn Thiết lập/ Người dùng & Công ty/ Người dùng.

- Bấm Thêm một dòng tại Trình đơn, chọn vào Thiết lập/ Người dùng & Công ty/ Người dùng.

4. Bấm Lưu.

+ Đây là chế độ xem trước khi áp dụng Ẩn trình đơn cho người dùng: Tại phần Thiết lập > Người dùng & Công ty vẫn chọn được Người dùng.

+ Đây là chế độ xem sau khi áp dụng Ẩn trình đơn cho người dùng: Tại phần Thiết lập > Người dùng & Công ty không thấy Người dùng nữa.

II. Truy cập đối tượng

Truy cập đối tượng dùng để hạn chế việc tạo, xoá, chỉnh sửa, hành động, báo cáo và chế độ xem đối với người dùng.

1. Nhấp chọn vào tab Truy cập đối tượng.

2. Bấm vào Thêm một dòng để chọn đối tượng để áp dụng quy tắc

Ví dụ: Thiết lập để hạn chế việc tạo, xóa, chỉnh sửa, hành động, báo cáo và chế độ xem đơn đặt hàng.

- Trong tab Ẩn báo cáo: Ẩn báo giá đối (Quotation/ Oder) với người dùng.

- Trong tab Ẩn chế độ xem: Ẩn xem chế độ xem trục, biểu đồ.

- Tạo mô hình quy tắc đơn bán hàng cho người dùng, trong quy tắc này sẽ hạn chế:

  • Ẩn tạo: Ẩn nút tạo đơn bán hàng
  • Ẩn chỉnh sửa: Ẩn chỉnh sửa đơn bán hàng
  • Ẩn xoá: Ẩn xoá đơn bán hàng
  • Ẩn lưu trữ: Ẩn lưu trữ đơn bán hàng
  • Ẩn trùng lặp: Ẩn tạo bản ghi trùng lặp đơn bán hàng
  • Ẩn xuất: Ẩn xuất dữ liệu của đơn bán hàng

3. Bấm Lưu.

+ Đây là chế độ xem trước khi áp dụng phân quyền truy cập đối tượng:

- Tại phần IN có phần Báo giá/ Đơn hàng và Hoá đơn chiếu lệ.

- Chế độ xem: xem đầy đủ các chế độ.

- Tại phần TÁC VỤ có đầy đủ các mục.

+ Đây là chế độ xem sau khi áp dụng phân quyền truy cập đối tượng:

- Tại phần IN chỉ còn phần Hoá đơn chiếu lệ.

- Chế độ xem: không xem chế độ kiểu xem trục, biểu đồ.

- Tại phần TÁC VỤ không còn Xuất, Xoá đơn đặt hàng.

III. Truy cập trường

Truy cập trường dùng để tạo/ chỉnh sửa quyền truy cập của các trường (Ẩn, Chỉ đọc, Bắt buộc) của người dùng.

1. Nhấp chọn vào tab Truy cập trường

2. Bấm vào Thêm một dòng để chọn đối tượng để áp dụng quy tắc

Ví dụ: Thiết lập truy cập trường đối với Đối tượng Đơn bán hàng

- Bấm Thêm một dòng và chọn Đơn bán hàng.

- Tại đây thêm 3 dòng riêng biệt chọn 3 trường (Hết hạn/ Nhân viên kinh doanh/ Vị trí tài chính) để áp dụng các quyền truy cập khác nhau (Ẩn/ Chỉ đọc/ Bắt buộc) trên các trường khác nhau.

3. Bấm Lưu.

+ Đây là chế độ xem trước khi áp dụng phân quyền truy cập cho đơn hàng: trước khi áp dụng quy tắc, nhân viên kinh doanh có thể chỉnh sửa, vị trí tài chính được hiển thị và không cần ngày hết hạn.

+ Đây là chế độ xem sau khi áp dụng phân quyền truy cập cho đơn hàng: nhân viên kinh doanh ở chế độ chỉ đọc, vị trí tài chính không hiển thị và ngày hết hạn là bắt buộc.

IV. Nút/ thẻ truy cập

Nút/ thẻ truy cập dùng để chỉnh sửa quyền truy cập của các nút, thẻ truy cập của người dùng.

1. Nhấp chọn vào tab Nút/ Thẻ truy cập.

2. Bấm vào Thêm một dòng để chọn đối tượng để áp dụng quy tắc.

Ví dụ: Thiết lập để ẩn nút một số quyền liên quan đến đối tượng Chuyển với người dùng Ngô Trâm.

- Ẩn nút: Đánh dấu cần làm (action_comfirm), Xác nhận (button_validate), Khoá (action_toggle_is_locked), Kiểm tra khả dụng (action_assign)

- Ẩn Tab/ Trang: Hoạt động chi tiết (details_ operations), Hoạt động (operations)

+ Đây là chế độ xem trước khi áp dụng phân quyền truy cập của nút/ thẻ truy cập: có 6 thẻ truy cập gồm hoạt động chi tiết, hoạt động, thông tin bổ sung, ghi chú, phiếu chuyển kho nội bộ điện tử, danh sách kiểm tra.

+ Đây là chế độ xem sau khi áp dụng phân quyền truy cập của nút/ thẻ truy cập: chỉ còn 4 thẻ truy cập thông tin bổ sung, ghi chú, phiếu chuyển kho nội bộ điện tử, danh sách kiểm tra do đã ẩn thẻ truy cập hoạt động chi tiết và hoạt động.

V. Ẩn bộ lọc/ nhóm theo

Ẩn bộ lọc/ nhóm theo dùng để chỉnh sửa quyền truy cập bộ lọc, nhóm của người dùng.

1. Nhấp chọn vào tab Ẩn bộ lọc/ nhóm theo.

2. Bấm vào Thêm một dòng để chọn đối tượng để áp dụng quy tắc.

Ví dụ: Thiết lập để ẩn bộ lọc/ nhóm theo về đối tượng là Đơn bán hàng với người dùng Ngô Trâm.

- Ẩn bộ lọc: Đơn hàng của tôi (my_sale_order_filter).

- Ẩn nhóm: Nhân viên kinh doanh.

+ Đây là chế độ xem trước khi áp dụng phân quyền truy cập của ẩn bộ lọc/ nhóm theo: có dòng Đơn hàng của tôi.

+ Đây là chế độ xem sau khi áp dụng phân quyền truy cập của ẩn bộ lọc/ nhóm theo: ẩn dòng Đơn hàng của tôi.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.