Open navigation

Quy tắc thiết lập ký hiệu chứng từ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn quy tắc thiết lập ký hiệu chứng từ trong hệ thống quản lý 2ez.


Quyền truy cập

Chỉ tài khoản quản trị viên (admin) mới có quyền thiết lập ký hiệu chứng từ. Người dùng thông thường (user) không có quyền truy cập chức năng này.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng: 

Thiết lập > Kỹ thuật > Mã thứ tự & Định danh > Các loại mã

 

2. Chọn mã cần chỉnh sửa hoặc tạo mã mới:

 • Chỉnh sửa: Chọn mã cần chỉnh sửa từ danh sách.
 • Tạo mới: Nhấn nút Tạo để tạo mã mới.

3. Cấu hình mã:

Một giao diện mới xuất hiện, đặt tên mã.

Tại mục Quy tắc mã:

 • Tiền tố: Là các kí tự chữ cái bao gồm: Mã kho / Mã quy tắc hoạt động.
 • Độ dài dãy số: Là tổng số ký tự phần số không tính hậu tố.  Khi thiết lập độ dài phần số là 5, giá trị bắt đầu là 1, phần sau tiền tố của Số chứng từ mới sẽ là 00001, 00002, 00003…
 • Bước: thiết lập là 1.

4. Cài đặt lại số thứ tự trên chứng từ theo tháng/ năm:

 • Tiền tố: thêm chuỗi %(year)s%(month)s vào để không bị trùng lặp giữa các kỳ khác. Lúc này tiền tố sẽ là Mã kho / Mã quy tắc hoạt động / %(year)s%(month)s /
 • Cài đặt theo tháng:
  1. Trường Từ: Nhập ngày đầu tiên của tháng muốn cài đặt lại số thứ tự. Ví dụ: 01/06/2024
  2. Trường Đến ngày: Nhập ngày cuối cùng của tháng muốn cài đặt lại số thứ tự. Ví dụ: 30/06/2024
  3. Trường Số tiếp theo: Nhập số 1 để bắt đầu lại số thứ tự từ 1.
 • Cài đặt theo năm:
 1. Trường Từ: Nhập ngày 01/01/năm muốn cài đặt lại số thứ tự. Ví dụ: 01/01/2024
 2. Trường Đến ngày: Nhập ngày 31/12/năm muốn cài đặt lại số thứ tự. Ví dụ: 31/12/2024
 3. Trường Số tiếp theo: Nhập số 1 để bắt đầu lại số thứ tự từ 1.

Ví dụ:

Ký hiệu chứng từ mặc định: SG/IN/00001

Ký hiệu chứng từ cài đặt lại theo từng tháng: SG/IN/202405/00001


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.