Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.2.3

Ngày phát hành

Thứ 6, ngày 05 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

01/CTLNĐC (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

Bổ sung 02/TNDN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

03/TNCN (TT78/2021): Thêm chức năng đồng bộ chứng từ khấu trừ từ Google Drive, sao lưu chứng từ khấu trừ lên Google Drive.


Cải tiến

Đăng ký TVAN: Cập nhật danh sách đăng ký hồ sơ nộp vãng lai đối với các tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 02/GTGT (TT80/2021),04/GTGT (TT80/2021).

Bổ sung 02/PH (TT80/2021): Tối ưu xuất tập tin XML báo cáo.

Cập nhật load danh mục Tỉnh/TP.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.