Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hệ thống: Tối ưu ký tờ khai đối với chuẩn SHA1. Tối ưu chức năng lấy phản hồi và lưu lịch sử gửi nhận tờ khai.

2. Tờ khai xuất khẩu: Tối ưu in tờ khai thông quan đối với tờ khai chưacó mã thông quan. Cập nhật nội dung thông quan với mã giao dịch (VAE2LF0;VAE1RF0; VAE2RF0; VAE1LF0). Tối ưu nhập liệu Thông tin tờ khai (Chỉ được nhập không quá 35 ký tự đối với "Địa điểm dỡ hàng", "Địa điểm xếp hàng").

3. Tờ khai nhập khẩu: Tối ưu in tờ khai thông quan đối với tờ khai chưa có mã thông quan. Tối ưu nhập liệu Thông tin tờ khai (Chỉ được nhập không quá 35 ký tự đối với "Địa điểm dỡ hàng", "Địa điểm xếp hàng").

4. Tờ khai định danh hàng hóa: Tối ưu "In số định danh" (Hiển thị barcode).

5. Thông tin đơn vị: Việt hóa thông tin cấu hình ký số từ xa.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.