Open navigation

Thông tin đơn vị iHaiQuan

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Thông tin đơn vị trong phần mềm iHaiQuan.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thong-tin-on-vi-171


Hướng dẫn sử dụng 

1. Thao tác cơ bản

- Trên thanh trình đơn chọn vào TT chung, chọn Thông tin đơn vị.

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

- Nút chức năng hỗ trợ nhập liệu:

  • Thêm mới (F2): tạo mới bảng thông tin lần đầu sử dụng;
  • Sửa (F4): tùy chỉnh, cập nhật nội dung bảng thông tin đã tạo;
  • Lưu (F5): lưu nội dung đã thêm mới / tùy chỉnh, cập nhật;
  • Hủy bỏ (Ctrl + D): hủy bỏ thao tác đang tùy chỉnh, cập nhật bảng thông tin;
  • Đóng (F12): đóng giao diện nhập liệu đang hiển thị.

2. Bảng Thông tin chung

- Thông tin chung: hỗ trợ thiết lập thông tin cơ bản của đơn vị; những nội dung này sẽ thể hiện mặc định trên mẫu hồ sơ chính thức, sau khi đã tổng hợp mẫu nhập liệu thành hồ sơ hoàn chỉnh để giao dịch điện tử.

- Kích hoạt tài khoản: hỗ trợ kích hoạt, quản lý thông tin gói dịch vụ phần mềm sử dụng

(xem chi tiết cách thực hiện: http://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000122967-k%C3%ADch-ho%E1%BA%A1t-g%C3%B3i-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m).

3. Bảng Thông tin Cơ quan quản lý

Thông tin giao dịch với Cơ quan Hải quan: tùy chọn thông tin cơ quan Hải quan quản lý của đơn vị.

Thông tin kết nối Hải quan VNACSS: cập nhật thông số kết nối do cơ quan Hải quan cấp cho đơn vị tại đây.

4. Bảng Thông tin xuất hóa đơn

- Hỗ trợ quản lý thông tin xuất hóa đơn của đơn vị đã cung cấp cho TS24 khi đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.