Open navigation

Cấu hình | Đơn vị tính

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng tạo danh mục đơn vị tính trong phân hệ mua hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Mua hàng > Cấu hình > Đơn vị tính

Các danh mục đơn vị tính

Tạo đơn vị tính: Tạo > Tùy chọn thông tin cần tạo > Lưu.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.