Open navigation

Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS) (TT40/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS) (TT40/2021) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng / quý

3. Chọn Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS) (TT40/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, mẫu số (01/TTS)

1. Chọn Thêm: để hiện giao diện tờ khai.

2. Tại mục CQT cấp cục  CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

3. Tùy chọn Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp / Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự, nếu chọn đối tượng này bắt buộc đính kèm Bảng kê 01-1/BK-TTS.

Hoặc chọn Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế, nếu chọn đối tượng này bắt buộc đính kèm Bảng kê 01-2/BK-TTS.

4. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

5. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Kết xuất BC (F9): kết xuất ra báo cáo dựa trên các dữ liệu đã được nhập vào phần mềm.
  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS) (TT40/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-thue-oi-voi-hoat-ong-cho-thue-tai-san-01-tts-theo-thong-tu-40-2021-tt-btc-42?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.