Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.2.5

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 29 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

 1. Bổ sung 05/TNDN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.
 2. Bổ sung 06/TNDN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.
 3. 03/TNCN (TT78/2021):
 • Thêm chức năng “Cập nhật số chứng từ”.
 • Thêm mới cột “Khoản thu nhập”.
 • Thêm chọn tất cả đối với các cột “Xuất chứng từ”, “Ký chứng từ”, “Gửi Email”, “Xóa, bỏ chứng từ”, “Sao lưu Google Drive”.

Cải tiến

 1. Bổ sung 05/KK-TNCN(TT156/2013): Tối ưu lưu dữ liệu tờ khai năm.
 2. DNGHNT_ND34_2022 (ND34/2022):Tối ưu chọn danh mục.
 3. 01/LP (TT80/2021): Cập nhật danh mục lệphí theo HTKK 4.9.2.
 4. 03/TNCN (TT78/2021):
 • Cải tiến chức năng nhập liệu (Đổi cột "Cư trú" thành "Không cư trú". Nhập liệu cột “Từ Tháng”, “Đến Tháng” nhập 1 hoặc 2 ký tự số và lưu thành MM/YYYY).
 • Tối ưu giao diện.
 • Tối ưu kiểm tra nghiệp vụ (Một cá nhân không xuất nhiều chứng từ trong 1 khoảng thời gian.
 • Kiểm tra số tiền nhập vào; Loại giấy tờ; Cột điện thoại.
 • Bắt buộc nhập CMND hoặc MST).
 • Cải tiến nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.