Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 19 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

1. Tờ khai phí hàng cont, rời:Thêm chỉ tiêu “Mã giảm giá”, “Loại hàng hóa”.


Cải tiến

1. Giao diện: Thay đổi giao diện menu “TT Chung”,“Tùy chọn”.

2. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Tối ưu chứ cnăng.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.