Open navigation

Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 211          Tài sản cố định hữu hình

   Có TK 241           Xây dựng cơ bản dở dang

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Khi công tác xây dựng cơ bản hoàn thành và được nghiệm thu, bên thi công sẽ lập biên bản bàn giao tài sản

Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản

Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán

III. Các bước thực hiện:

Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành:

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ tổng hợp.

- Bước 3: Tại  bảng Chứng từ tổng hợp, chọn Nghiệp vụ (Kế toán tổng hợp), nhấn Thêm (F4), khai báo thông tin: chứng từ, ngày chứng từ, diễn giải, TK nợ, TK có, số tiền, chi tiết ghi nợ/ghi có,... & Ghi (F5)

Ghi tăng TSCĐ

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Danh mục.

- Bước 2: Chọn Tài sản.

- Bước 1: Chọn Tài sản cố định.

Bảng Tài sản cố định

- Bước 1: Khai báo thông tin về tài sản như tên, loại, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, nhà cung cấp,...

- Bước 2: Thông tin khấu hao, khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ khấu hao,..

Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Dụng cụ kèm theo để quản lý.

Tự động cập nhật khấu hao tài sản trong tháng ghi tăng.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Tài sản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.