Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.12

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 08 tháng 02 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu (Chỉ nạp danh sách NPT).

2. 01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo HTKK 5.0.0. Thêm chức năng Kết xuất BC.

3. Bổ sung 01/GTGT (TT26/2015): Cập nhật theo chuẩn XML 2.6.2 và theo HTKK 4.9.9.

4. Bổ sung 01/TTĐB (TT195/2015): Cập nhật theo chuẩn XML 2.6.2 và theo HTKK 4.9.9.

5. Cập nhật theo HTKK 5.0.0 đối với các tờ khai: Bổ sung 01/TAIN (TT80/2021), Bổ sung 02/PBVMT (TT80/2021), 01/TBVMT(TT80/2021), 01/LPMB (TT80/2021)

6. 02/TK-SDDPNN (TT80/2021): Tối ưu số thập phân đối với các chỉ tiêu nhập số.

7. Xem XML Thuế: Cập nhật xem Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

8. Tối ưu kểt nối với Konect24.

9. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.12.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.