Open navigation

Ngân hàng – Chi tiền gửi

iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ

 

I. Giới thiệu:

Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Ngân hàng – Chi tiền gửi trên phần mềm iKeToan™, theo những nội dung như sau:

1. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

2. Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

3. Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng

4. Trả lương bằng tiền gửi ngân hàng

5. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng 

6. Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

7. Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

8. Trả các khoản vay bằng tiền gửi ngân hàng

9. Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

 

II. Hướng dẫn:

1. Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng:

1.1 Định khoản:

Nợ TK 331                              Phải trả cho người bán

           Có TK 112                    Tiền gửi ngân hàng


1.2 Mô tả nghiệp vụ:

Trường hợp công ty ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, trên đó yêu cầu công ty chuyển trả trước một phần tiền mua hàng cho nhà cung cấp, nhân viên mua hàng sẽ yêu cầu chi tiền.

- Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

=> Nếu trường hợp trả bằng Séc thì nhân viên đề nghị chi tiền sẽ nhận Séc để chuyển cho nhà cung cấp


1.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.


 


Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản, ...” theo nhu cầu sử dụng.

 


2. Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng:

2.1 Định khoản:

Nợ TK 331                              Phải trả cho người bán

           Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng


2.2 Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty chuyển trả nợ cho nhà cung cấp thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi mua hàng, cấp trên hoặc do nhà cung cấp đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi.

- Chuyển Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.

   

2.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.3. Tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng:

3.1 Định khoản:

Nợ TK 141                              Tạm ứng

           Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng


3.2 Mô tả nghiệp vụ:

Khi nhân viên xin đề nghị chuyển khoản tạm ứng để: đi công tác, mua hàng hoá, tiếp khách... bộ phận kế toán thường phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào đề nghị tạm ứng của nhân viên đã được Trưởng/Phó phòng và Giám đốc phê duyệt, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.


3.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng. 4. Trả lương thông qua chuyển khoản ngân hàng:

4.1 Định khoản:

Nợ TK 334                              Phải trả người lao động

            Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng


4.2 Mô tả nghiệp vụ:

Hàng tháng, căn cứ vào Bảng lương đã được duyệt, bộ phận nhân sự sẽ gửi yêu cầu chuyển khoản trả lương tới bộ phận kế toán. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động:

- Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Nhân sự tiền lương mang Ủy nhiệm chi và danh sách tiền lương cần chuyển của nhân viên ra ngân hàng để đề nghị chuyển khoản.

- Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của từng nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ.

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.


4.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.


 

Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.


 

Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.


 

5. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng:

5.1 Định khoản:

Nợ TK 33312                         Thuế GTGT hàng nhập khẩu

           Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng


5.2 Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

- Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan thuế, đồng thời lập giấy báo Nợ

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai hoá đơn nhập khẩu lên bảng kê thuế GTGT mua vào, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.


5.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.


 

Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.6. Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB, ...):

6.1 Định khoản: 

Nợ TK 33311                          Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332                            Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333                            Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334                            Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335                            Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336                            Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337                            Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338                            Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339                            Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

           Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng


6.2 Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế.

- Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước, đồng thời lập giấy báo Nợ

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai số thuế đã nộp, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.


6.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.


 

Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.

 


Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.7. Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng:

7.1 Định khoản: 

Nợ TK 3382                            Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3383                            Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3384                            Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3385                            Bảo hiểm thất nghiệp (TT133)

Nợ TK 3386                            Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)

            Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng


7.2 Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chuyển khoản để nộp bảo hiểm.

- Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm, đồng thời lập giấy báo Nợ

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ ghi sổ tiền gửi ngân hàng.


7.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.8. Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng:

8.1 Định khoản: 

Nợ TK 341                              Vay và nợ thuê tài chính

           Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng


8.2 Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng thường phát sinh các hoạt động sau:

- Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền vay chuyển trả từ tài khoản của công ty để lập giấy báo Nợ xác nhận tiền đã được chuyển.

- Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

- Căn cứ vào giấy báo Nợ, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay đã được trả vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.


8.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.


 

Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.9. Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng:

9.1 Định khoản:

Nợ TK 121                                                      Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                                                      Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386                                                    Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 336                                                      Phải trả nội bộ

Nợ TK 641                                                      Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                                                      Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422                                          Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK ...

           Có TK 112                                           Tiền gửi ngân hàng


9.2 Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

- Kế toán thanh toán sẽ lập Séc/Ủy nhiệm chi.

- Chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Ngân hàng căn cứ vào Séc/Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng phát sinh, đồng thời lập giấy báo Nợ

- Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.


9.3 Các bước thực hiện:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu vào”.Bảng Quản lý mua vào: “Ủy nhiệm chi” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) > “Lưu”.Định khoản chứng từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.Người dùng tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.