Open navigation

Đăng ký / Thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách đăng ký / thay đổi thông tin chữ ký số sử dụng hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD, đáp ứng yêu cầu theo nội dung hướng dẫn từ Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.


Yêu cầu chung

Máy tính cài đặt phần mềm iXHD;

Có tài khoản TS24ID để đăng nhập vào phần mềm iXHD.

Có thiết bị chữ ký số để thực hiện đăng ký; máy tính đã cài đặt phần mềm quản lý, kết nối thông tin thiết bị chữ ký số.

Người lập, xuất hóa đơn điện tử (kế toán viên) nên tham khảo trước nội dung văn bản hướng dẫn từ cơ quan Thuế, cụ thể:

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quản lý thuế;

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Và một số văn bản có liên quan về hóa đơn.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Bấm chọn vào chức năng Thông tin chung.

- Bước 2: Đăng ký mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

I. Đăng ký / Thay đổi thông tin chứng thư số sử dụng hoá đơn điện tử

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Danh sách tờ khai đăng ký: 

Tra cứu nhanh thông tin tờ khai đã gửi, theo dõi nhanh xác nhận từ Cơ quan Thuế trả về.

Tùy chọn xem nội dung chi tiết mô tả lỗi ( trường hợp đăng ký không được chấp nhận).

Tùy chọn in kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế.

Thông tin đăng ký:

- Bước 1: Chọn mẫu tờ khai đăng ký.

- Bước 2: Lựa chọn hình thức sử dụng hóa đơn điện tử:

Đăng ký: tùy chọn khi đăng ký lần đầu sử dụng/ thiết bị chữ ký số mới.

Thay đổi: tùy chọn khi thực hiện cập nhật lại thông tin chứng thư số đang sử dụng.

- Bước 3: Tên người nộp thuế, Mã số thuế… đồng bộ tự động từ bảng Thông tin công ty.

II. Khai báo hóa đơn:

- Bước 1: Chọn Hình thức hóa đơn: điều kiện đơn vị áp dụng hóa đơn Có mã / Không có mã căn cứ theo văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài chính, cơ quan Thuế.

- Bước 2: Chọn Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:

Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn: sau khi hóa đơn đã gửi cho khách hàng, phần mềm tự động chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế.

Chuyển bảng tổng hợp: định kỳ theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng ( theo tháng / quý ) kế toán lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn gửi cơ quan thuế.

- Bước 3: Chọn Hình thức gửi dữ liệu: mặc định tùy chọn giao dịch nhà cung cấp dịch vụ

- Bước 4: Loại hóa đơn sử dụng: tùy chọn loại hóa đơn sử dụng tương ứng

- Bước 5: Chọn chứng thư số đang sử dụng từ Danh sách chứng thư số:

(1) Thể hiện thông tin chứng thư số đang kết nối với máy tính để ký, gửi tờ khai đăng ký / thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

(2) Danh sách chứng thư số đã sử dụng.

Nút chức năng hỗ trợ thao tác:

Đăng ký mới: tạo mới tờ khai.

Thay đổi: cập nhật nội dung tờ khai đã tạo.

Phục hồi XML: khôi phục tờ khai đăng ký từ tập tin lưu trên máy tính.

Kết quả CQT: đồng bộ kết quả phản hồi từ Cơ quan Thuế.

Xóa (F3): xóa bỏ tờ khai đã tạo.

Sửa (F2): tùy chọn điều chỉnh thông tin chi tiết tờ khai đã tạo.

Ký máy chủ riêng: tùy chọn ký số tờ khai đã tạo.

Gửi CQT: nộp tờ khai cho cơ quan Thuế.

Kết quả CQT: đồng bộ kết quả  phản hồi Cơ quan Thuế.

Phục hồi (Esc): bỏ qua nội dung đã chỉnh sửa cho tờ khai.

Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã nhập chi tiết cho tờ khai.

Đóng (F12): đóng bảng nội dung đang hiển thị.


Bài viết khác

Khởi tạo tài khoản TS24 ID

Cài đặt phần mềm iXHD

Cài đặt thiết bị chữ ký số

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.