Open navigation

Thông tin đơn vị iXHD

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Thông tin đơn vị trong phần mềm iXHD


Hướng dẫn sử dụng

I. Thao tác cơ bản

- Bước 1: Bấm chọn vào chức năng Thông tin chung.

- Bước 2: Bấm chọn Thông tin đơn vị.

- Bước 3: Nhập liệu thông tin trực tiếp trên giao diện phần mềm. Các nút chức năng hỗ trợ nhập liệu:

. Thêm mới (F2): tạo mới bảng thông tin lần đầu sử dụng;

. Sửa (F4): tùy chỉnh, cập nhật nội dung bảng thông tin đã tạo;

. Lưu (F5): lưu nội dung đã thêm mới / tùy chỉnh, cập nhật;

Hủy bỏ (Ctrl + D): hủy bỏ thao tác đang tùy chỉnh, cập nhật bảng thông tin;

Đóng (F12): đóng giao diện nhập liệu đang hiển thị.

II. Bảng Thông tin chung

Thông tin chung: hỗ trợ thiết lập thông tin cơ bản của đơn vị; những nội dung này sẽ thể hiện mặc định trên mẫu hồ sơ chính thức, sau khi đã tổng hợp mẫu nhập liệu thành hồ sơ hoàn chỉnh để giao dịch điện tử.

Kích hoạt tài khoản: hỗ trợ kích hoạt, quản lý thông tin gói dịch vụ phần mềm sử dụng. 

III. Bảng Thông tin Cơ quan quản lý

Thông tin giao dịch với Cơ quan Thuế: hỗ trợ thiết lập thông tin cơ quan Thuế quản lý của đơn vị;

Đại lý thuế: hỗ trợ thiết lập thông tin đại lý thuế sử dụng dịch vụ phần mềm;

Cấu hình tài khoản eTAX: hỗ trợ thiết lập tài khoản đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử của Tổng cục thuế;

Lưu dữ liệu hồ sơ thuế đã nộp về máy tính, quản lý thông tin chi tiết tình hình nộp thuế của đơn vị (*)

Nộp hồ sơ thuế điện tử trực tiếp vào hệ thống thuế (nộp tờ khai eTAX)

(*): tham khảo nội dung tài liệu hướng dẫn về chức năng TaxData để biết thêm chi tiết.

IV. Bảng Thông tin xuất hóa đơn

Thể hiện thông tin xuất hóa đơn của đơn vị; dữ liệu này tự động đồng bộ với hệ thống thông tin khách hàng của TS24; trường hợp đơn vị cần thay đổi thông tin xuất hóa đơn khi mua mới / gia hạn dịch vụ sử dụng cho TS24, có thể cập nhật lại nội dung tại bảng này.

V. Bảng Thông tin người ký

Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin tên người ký hồ sơ, chức danh và tài khoản TS24 ID nhận hồ sơ trình ký;

Nội dung này sẽ thể hiện trên hồ sơ chính thức, sau khi đã tổng hợp mẫu nhập liệu thành hồ sơ hoàn chỉnh để giao dịch điện tử.


- Video hướng dẫn "Thiết lập thông tin đơn vị" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thong-tin-cong-ty-110?fullscreen=1).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.