Open navigation

Thông tin công ty

iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thiết lập thông tin công ty trong phần mềm iXHD™.

 

II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.

 

III. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng

Hình thức nhập liệu

DS Tổ chức/DN kê khai

Thông tin chung

Thông tin Cơ quan quản lý

Thông tin Người liên hệ

Thông tin Người sử dụng

Thông tin Người ký

Danh sách thông tin tài khoản

 

1. Vị trí mở chức năng

Vào phần mềm iXHD™;

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Hệ thống;

 Xuất hiện thanh công cụ nhấn chọn Thông tin công ty.

  

 

2. Hình thức nhập liệu:

Hình thức nhập liệu: nhập nội dung trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nút chức năng hỗ trợ thao tác:

Thêm mới (F2): tạo mới bảng thông tin công ty;

Sửa (F4): tùy chỉnh lại nội dung chi tiết bảng thông tin công ty đang sử dụng;

Lưu (F5): ghi nhận thông tin đã điều chỉnh tại bảng thông tin công ty đang sử dụng;

Hủy bỏ (Ctrl + D): bỏ qua, không ghi nhận thông tin đã chỉnh sửa;

Đóng (F12): đóng bảng nội dung đang hiển thị của chức năng này.

 

 

3. DS Tổ chức/DN kê khai:

Hỗ trợ thêm / xóa bảng thông tin đơn vị.

Một tài khoản đăng nhập có thể thêm nhiều bảng thông tin đơn vị (lưu ý cần chọn đúng thông tin đơn vị ngay khi đăng nhập vào phần mềm để đảm bảo xuất đúng dữ liệu cần thiết trong suốt quá trình thao tác sử dụng).

 

 

4. Thông tin chung:

Thông tin chung: hỗ trợ thiết lập một số thông tin cơ bản của đơn vị (tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại…); những thông tin này sẽ được hiển thị mặc định trên nội dung chi tiết của hồ sơ điện tử sau khi xuất ra bản hoàn chỉnh.

 

 

Kích hoạt tài khoản: hỗ trợ thiết lập thông tin gói dịch vụ sử dụng của phần mềm, thêm tài khoản phụ dùng chung gói dịch vụ đã được kích hoạt cho thông tin đơn vị này.

 

 

5. Thông tin Cơ quan quản lý:

Hỗ trợ thiết lập thông tin Cơ quan Thuế quản lý, đại lý Thuế, tài khoản Etax (kết nối với tài khoản kê khai thuế trực tuyến đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế).


 

6. Thông tin Người liên hệ:

Thể hiện thông tin người liên hệ TS24pro, thông tin xuất hóa đơn, là thông tin được cập nhật từ nội dung mà người dùng đã ghi nhận khi khởi tạo tài khoản đăng nhập / cung cấp theo thông tin trong hợp đồng sử dụng dịch vụ.

 

 

7. Thông tin Người sử dụng:

Thể hiện thông tin tài khoản đăng nhập đang sử dụng theo từng gói dịch vụ đã đăng ký.

 

 

8. Thông tin Người ký:

 

Hỗ trợ thiết lập thông tin tên, chức danh của người ký hồ sơ; sau khi thiết lập, thông tin này sẽ thể hiện mặc định trên hồ sơ đã xuất ra hoàn chỉnh.

Tài khoản KySo™/Email: hỗ trợ thiết lập tài khoản đăng nhập vào phần mềm KySo™(*) của người giữ thiết bị chữ ký số để có thể thực hiện trình ký hồ sơ hoàn chỉnh; trường hợp người sử dụng phần mềm nghiệp vụ cũng là người giữ thiết bị chữ ký số để tự ký hồ sơ, có thể bỏ qua nội dung thiết lập này.

(*) Phần mềm KySo™ là phần mềm hỗ trợ người giữ thiết bị chữ ký số (Giám đốc, Trưởng phòng, người chịu trách nhiệm / được ủy quyền ký duyệt hồ sơ…) tiếp nhận, kiểm tra, ký duyệt và giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan chức năng.

 

9. Danh sách thông tin tài khoản:

Hỗ trợ tra cứu gói dịch vụ sử dụng trên tất cả các phần mềm của TS24.

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.