Open navigation

iXHD cập nhật 14.1.3

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 09 tháng 05 năm 2022.


Tính năng mới


Cải tiến

Hệ thống: Thêm tùy chọn lập hóa đơn tự động cho bệnh viện. Tối ưu chức năng cập nhật kết quả từ CQT.

Hóa đơn điện tử: Chỉnh sửa cho phép nhập 2 email. Chỉnh sửa lập hóa đơn tự động (Cập nhật thông tin hóa đơn về CSDL trung gian đối với trường hợp có MACH_CN. Định dạng số hóa đơn).

Danh sách HDDT: Chỉnh sửa cập nhật thông tin hóa đơn về đúng CSDL trung gian.

Danh mục kho: Chỉnh sửa hiển thị email ở dòng [Phân quyền nsd].

Cập nhật phần mềm: Chỉnh sửa bắt buộc khởi động lại phần mềm sau khi cập nhật xong. Kiểm tra phiên bản file tải xuống.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.