Open navigation

iBHXH cập nhật 14.0.1

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 02 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

Hồ sơ 606b: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.


Cải tiến

Các hồ sơ 600 (600c, 600d, 600, 601), 603 (603, 603a), 604, 607,608, 630 (630, 630a, 630b, 630c), 641a, 642a, 651a , 651b: cập nhật theo QĐ 896/QĐ-BHXH.

Hủy bỏ: Đóng các hồ sơ điện tử không có trong QĐ 896/QĐ-BHXH: Sổ (609), Thu (611), Chính sách (Toàn bộ).

Hồ sơ 630: Chỉnh sửa chỉ cho chọn 1 loại chế độ (Ốm đau/Thai sản/Dưỡng sức).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.