Open navigation

iXHD cập nhật 14.0.0

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 05 tháng 01 năm 2022.


Tính năng mới

Phân quyền: Thêm mới chức năng phân quyền cho người sử dụng.

Đăng nhập: Thêm gợi ý đăng nhập (Hiển thị các tài khoản có chứa 1 số ký tự khi nhập vào ô tài khoản).

Thông báo sai sót: Thêm mới.

Tạo hóa đơn tự động: Thêm mới.

Lập hóa đơn từ PMBH: Thêm mới.

Thêm chức năng "Đăng ký/Thay đổi sử dụng HDDT".

Thêm chức năng "Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận)".


Cải tiến

Lập hóa đơn từ Excel (Excel tùy chọn và Excel mẫu): Chỉnh sửa chức năng.

Nạp dữ liệu: Chỉnh sửa cấu trúc nạp hóa đơn GTGT, Bán hàng.

Hóa đơn điện tử: Chỉnh sửa tạo hóa đơn “Điều chỉnh/Thay Thế”.

Báo cáo tổng hợp: Chỉnh sửa báo cáo (Trường hợp không tìm thấy số hóa đơn).

Lập hóa đơn từ PMBH: CHỉnh sửa xuất gộp.

Mẫu hóa đơn: Chỉnh sửa xóa thông tin số tài khoản, nơi mở tài khoản. Cập nhật chức năng phát hành nhanh mẫu hóa đơn 2022.

Xem XML hóa đơn: Chỉnh sửa mẫu hóa đơn mặc định (In hóa đơn và xuất PDF).

Hệ thống: Chỉnh sửa in hóa đơn.

Cập nhật tình trạng phát hành hóa đơn cũ = 3 (Chạy tự động).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.