Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.18

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2022


Tính năng mới

01/VTNN (TT80/2021): Cập nhật file Excel mẫu.

Bổ sung 02/TAIN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.


Cải tiến

02/NTNN (TT80/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.4.

04/NTNN (TT80/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.4.

Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.4.

Bổ sung 03/TNDN (TT151/2014): Chỉnh sửa kết xuất BC.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.