Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.9

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022


Tính năng mới


Cải tiến

Bổ sung 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa tổng hợp chỉ tiêu [41] lên PL 01-1/KHBS. Cập nhật hỗ trợ trường hợp ủy quyền quyết toán dưới 12 tháng.

05/QTT-TNCN (TT80/2021): Cập nhật hỗ trợ trường hợp ủy quyền quyết toán dưới 12 tháng.

01/CNKD (TT40/2021): Cập nhật PL miễn giảm thuế NĐ15, PL 01-2/BK-HĐKD theo Chuẩn XML 2.5.3 lần 2.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.