Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.17

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 28 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-3A/TNDN.

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-3B/TNDN.


Cải tiến

02/TNDN lần phát sinh (TT80/2021) : Chỉnh sửa xuất file XML báo cáo (Trường địa chỉ và Tỉnh/TP).

03/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa không chọn được PL 03-3A /TNDN. Xem XML không hiển thị PL 03-5/TNDN.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.