Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.15

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 24 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL GDLK NĐ132/2020.

04/TNDN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 38.

02/NTNN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 38.


Cải tiến

03/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa thêm mới dữ liệu (Thêm mới bị trùng mã tờ khai trong CSDL).

02/PH (TT80/2021): Chỉnh sửa nghiệp vụ cho phép sửa chỉ tiêu “Số tiền phí phải nộp Ngân sách Nhà nước”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.