Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.14

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 22 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-2/TNDN, 03-5/TNDN.

02/TAIN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 38.

02/PH (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 38.

01/TAIN (TT80/2021): Thêm mới PL 01-1/TAIN.


Cải tiến

03/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa chỉ tiêu C1 cho phép nhập âm theo nghiệp vụ HTKK 4.7.4. Chỉnh sửa mã tờ khai khi nộp lên TCT.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.