Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.13

Ngày phát hành

Chủ nhật, ngày 20 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 92/2021/NĐ-CP.


Cải tiến

05/QTT-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa không bắt buộc nhập CMND/CCCD/GKS/Hộ chiếu nếu đã có MST. Chỉnh sửa file Excel mẫu (Mở cột Tổng TNCT).

03/TNDN (TT80/2021): Chỉnh sửa thông báo khi lưu dữ liệu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.