Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.12

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

05/QTT-TNCN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 38.

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 38. Thêm tờ khai chính và 3 phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN.


Cải tiến

01/GTGT(TT80/2021): Chỉnh sửa bắt lỗi từ cảnh báo đỏ thành cảnh báo vàng đối với chỉ tiêu CT33 khi có PL 43/2022/QH15. Thêm nạp dữ liệu từ file Excel mẫu đtrên PL 43/2022/QH15.

Đăng ký TVAN: Cập nhật danh sách tờ khai đăng ký TVAN.

Xem XML Thuế: Cập nhật tờ khai 05/QTT-TNCN (TT80/2021), 05/QTT-TNCN (TT80/2021).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.