Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.11

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 17 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

01/TBVMT (TT80/2021): Thêm mới PL 01-1/TBVMT, PL 01-2/TBVMT.


Cải tiến

01/TBVMT (TT80/2021): Chỉnh sửa bắt lỗi chỉ tiêu “Sản lượng” thành cảnh báo vàng.

01/TAIN (TT80/2021): Chỉnh sửa bắt lỗi chỉ tiêu “Sản lượng” thành cảnh báo vàng. Chỉnh sửa file XML báo cáo.

03/NTNN (TT80/2021): Cho phép lưu tờ khai trắng.

Bổ sung 01/CNKD (TT92/2015): Chỉnh sửa kết xuất BC.

01/TTĐB (TT80/2021): Chỉnh sửa file XML báo cáo.

Bổ sung 05/KK-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa phiên bản XML.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.