Open navigation

iXHD cập nhật 14.1.5

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 19 tháng 08 năm 2022.


Tính năng mới

Tem vé điện tử: Thêm thông tin đơn giá, thuế suất, tiền thuế.


Cải tiến

Hóa đơn điện tử: Tối ưu xuất tập tin điều chỉnh/thay thế hóa đơn.

Tem vé điện tử: Tối ưu xuất tem vé khi có thuế suất.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.