Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.16

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 02 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Bổ sung 05/KK-TNCN (TT80/2021): Tối ưu kiểm tra cấu trúc tờ khai.

2. 01/TAIN (TT80/2021): Tối ưu kiểm tra nghiệp vụ Thuế. Thêm chức năng Kết xuất BC.

3. 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Cập nhật chức năng Xuất dữ liệu cá nhân (xuất Excel và XML). Thêm chức năng Kết xuất BC.

4. 20-ĐK-TH-TCT(TT105/2020): Cập nhật nghiệp vụ đối với loại giấy tờ. Thêm chức năng Kết xuất BC.

5. Kết xuất BC: Tối ưu nạp báo cáo từ HTKK (20-ĐK-TH-TCT (TT105/2020)).

6. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (TT78/2021):Tối ưu mở Form nhập liệu. Thêm mẫu chứng từ KTT điện tử (Mẫu 2, 3).

7. Xem XML Thuế: Cập nhật xem Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021).

8. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.16.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.