Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.20

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 10 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN (TT78/2021): Cập nhật thư mục lưu chứng từ đồng bộ với ứng dụng di động (Lưu theo cấu trúc TKTX/CTKT/[MST]/[Tìnhtrạng]). Tối ưu in PDF. Tối ưu vị trí CKS trên PDF. Thêm trường dữ liệu ngày sinh (Bắt buộc nhập theo cấu trúc ddmmyyyy). Thêm mã hóa file PDF theo ngày sinh khi gửi email.

2. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu chọn hồ sơ trên Hồ sơ đã kết xuất BC.

3. Cấu hình ký số: Tối ưu cấu hình ký PDF.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.20.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.