Open navigation

Mã sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về mã sản phẩm trên hệ thống 2ez.

Tính năng này giúp doanh nghiệp theo dõi sản phẩm bằng cách gán mã sản phẩm duy nhất cho chúng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Bật Tham chiếu nội bộ sản phẩm trong cấu hình POS.

Tham chiếu nội bộ sản phẩm xem trong POS.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.