Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.15

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2022


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

06/TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.3.

01/QTT-LNCL (TT80/2021): Chỉnh sửa theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.8.3.

01/HT (TT80/2021): Chỉnh sửa hỗ trợ nhập chi nhánh ngân hàng.

01/NTNN (TT80/2021): Chỉnh sửa bắt lỗi cột 1a, 1b,2,3,4,6 trùng với dòng khác.

Bổ sung 01/NTNN (TT80/2021): Chỉnh sửa tổng hợp chỉ tiêu lên PL 01-1/KHBS.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.