Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.1.14

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022


Tính năng mới

Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): PL 03-8/TNDN, PL 03-8A/TNDN.

01/QT-LNCL (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

04/CNV-TNCN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

04/DTV-TNCN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.

Bổ sung 01/TAIN (TT80/2021): Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 43.


Cải tiến

Ký và nộp hồ sơ Thuế: Thông báo khi nộp đến CQT khác với CQT đã đăng ký TVAN.

01/GTGT (TT80/2021): Chỉnh sửa lỗi nhập liệu PL 01-6/GTGT(CSSX).

Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Chỉnh sửa lỗi nhập liệu PL 01-6/GTGT(CSSX).

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.