Open navigation

TaxOnline cập nhật 14.0.18

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 29 tháng 03 năm 2022


Tính năng mới

03/TNDN (TT80/2021): Thêm mới PL 03-8/TNDN, PL 03-8C/TNDN, PL 03-9/TNDN.


Cải tiến

05/QTT-TNCN (TT80/2021): Chỉnh sửa file mẫu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.