Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.6

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022.


Tính năng mới

1.  01/CCTT-TMĐT (CV3434/2022): Thêm mới theo Công văn 3434/TCT-DNNCN và Chuẩn XML 2.6.0 lần 3.

2. 01/TTĐB (TT80/2021): Thêm phụ lục phiếu tổng hợp doanh thu đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC và Chuẩn XML 2.6.1 lần 2.

3. Bổ sung 02/PBVMT (TT80/2021):Thêm mới theo Thông tư 80/2021/TT-BTC và Chuẩn XML 2.5.1 lần 44.

4. Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Thêm phụ lục 92/2021/NĐ-CP.


Cải tiến

1. 20-ĐK-TH-TCT (TT105/2020): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.9.6.

2. 01/NTNN (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 4.9.6.

3. Bổ sung 02/GTGT (TT80/2021): Tối ưu tờ khai quý.

4. Bổ sung 04/GTGT (TT80/2021): Tối ưu mở tờ khai và kết xuất BC.

5. 03/TNCN (TT78/2021): Tối ưu bắt lỗinghiệp vụ.

6. Cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt theo HTKK 4.9.6.

7. Thay đổi icon theo chuẩn SVG.

8. Kết xuất BC: Tối ưu nạp báo cáo từ HTKK.

9. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu chức năng Trình ký. Tối ưu thông báo khi trình ký.

10. Xem XML hồ sơ BHXH: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

11. LSGD: Cập nhật chức năng chuyển LSGD.

12. Hồ sơ trên Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive.

13. Nộp thuế điện tử: Tối ưu chức năng Trình ký.

14. Phân quyền: Tối ưu phân quyền đối với nhiều công ty chi nhánh.

15. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.6.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.