Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.9

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022


Tính năng mới

1. Cấu hình ký số: Cập nhật thông số kết nối Google Drive (Chia sẻ qua Google Drive hỗ trợ qua 2 cấp MST hoặc cấp thư mục con).

2. Hồ sơ trên Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive.

3. 03/TNCN (TT78/2021): Thêm chức năng Trình ký qua Google Drive và Đồng bộ qua Google Drive.

4. 01/TTĐB (TT195/2015) (Tờ khai chính và BS): Thêm phụ lục Phiếu tổng hợp doanh thu đáp ứng Thông tư số 146/2017/TT-BTC và chuẩn XML 2.6.1 L2.


Cải tiến

1. Bổ sung 01/TAIN (TT80/2021): Tối ưu tổng hợp dữ liệu lên phụ lục bổ sung.

2. 01/GTGT (TT26/2015): Cho phép thay đổi cơ quan Thuế quản lý.

3. 01/LP (TT80/2021) (Tờ khai chính và BS):Tối ưu xuất tập tin XML báo cáo.

4. 03/TNCN (TT78/2021): Tối ưu hiển thị thông tin CKS.

5. Ký số Google Drive: Tối ưu ký số HS khác.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.