iXHD - Thiết lập cơ bản


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách sao lưu phục hồi hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD™.

Chức năng “Sao lưu phục hồi” trong phần mềm iXHD™ hỗ trợ người dùng thiết lập phương thức sao lưu dữ liệu, sao lưu, phục hồi lại dữ liệu chương trình trong trường hợp máy tính người dùng cài đặt lại hoặc thay đổi máy tính làm việc.


II. Yêu cầu chung:

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows;

Cài đặt phần mềm iXHD™;

Có tài khoản TS24pro để đăng nhập vào phần mềm iXHD™.


III. Hướng dẫn thực hiện:

1. Cấu hình sao lưu dữ liệu:

Vị trí tính năng: Hệ thống > Sao lưu phục hồi > Cấu hình sao lưu dữ liệu.

 


Sao lưu thủ công (1): thiết lập tùy chọn này người dùng cần tự thực hiện sao lưu dữ liệu bằng cách sử dụng chức năng Sao lưu dữ liệu trong phần mềm (chi tiết hướng dẫn vui lòng tham khảo tiếp tại phần 2 của nội dung tài liệu này)

Sao lưu tự động (2): thiết lập tùy chọn này chương trình sẽ tự sao lưu dữ liệu cho người dùng, căn cứ theo thời gian người dùng thiết lập sẵn (3) và vị trí lưu file sao lưu trên máy tính đã được chỉ định (4). Hoàn tất việc cấu hình thì nhấn chọn nút Lưu (5).


  

2. Sao lưu dữ liệu:

Sao lưu dữ liệu trong phần mềm iXHD™, có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Người dùng tự thực hiện sao lưu dữ liệu.

Vị trí tính năng: Hệ thống > Sao lưu phục hồi > Sao lưu dữ liệu.Xuất hiện bảng sao lưu dữ liệu, nhấn chọn Tiếp tục.


 

Thực hiện theo hướng dẫn để lưu về máy tính 1 file backup XHD.Tại giao diện Hỗ trợ sao lưu dữ liệu IXHD™, nhấn chọn dấu … (1) để chọn vị trí lưu file sao lưu trên máy tính (2) > nhấn chọn Bắt đầu sao lưu (3).


 

Cách 2: Sao lưu dữ liệu khi người dùng tắt cửa sổ phần mềm iXHD™.

Khi người dùng tắt phần mềm iXHD™ sẽ có thông báo hiện ra hỏi có muốn sao lưu dữ liệu không chọn , thực hiện tương tự như hướng dẫn từ cách 1 để sao lưu lại dữ liệu trên phần mềm.


 

3. Phục hồi dữ liệu:

Vị trí tính năng: Hệ thống > Sao lưu phục hồi > Phục hồi dữ liệu.Xuất hiện bảng phục hồi dữ liệu, nhấn chọn Tiếp tục.


 

Tại giao diện Hỗ trợ phục hồi dữ liệu IXHD™, nhấn chọn dấu … (1), để chỉ đường dẫn mở file backup lưu trong máy tính để thực hiện phục hồi lại dữ liệu trong IXHD (2) > nhấn Bắt đầu phục hồi (3).


 

Nếu chuyển sang máy tính mới thì chép theo file sao lưu và thực hiện tương tự như trên, sau khi đã cài đặt xong phần mềm IXHD™ vào máy tính.

Hoàn tất việc sao lưu, tại thư mục lưu file sao lưu trên máy tính sẽ xuất hiện 1 thư mục chứa toàn bộ dữ liệu hóa đơn trước đây (1), người dùng vào thư mục này để sao chép dữ liệu đến thư mục lưu thông tin hóa đơn điện tử trên máy tính (2).4. Cấu hình sao lưu Google Drive:

Tính năng này hỗ trợ kết nối tài khoản Gmail của người dùng, để phần mềm tự động đồng bộ tập tin sao lưu dữ liệu lên Google Drive theo thời gian tự động sao lưu được hỗ trợ cấu hình trong tính năng này.

Vị trí tính năng: Hệ thống > Sao lưu phục hồi > Cấu hình sao lưu Google Drive

Xuất hiện bảng tính năng, tùy chọn Đăng nhập để chuyển tiếp đến trình duyệt web, đăng nhập vào tài khoản Gmail; kết nối thành công, quay lại giao diện tính năng, thiết lập thời gian tự động sao lưu, nhấn chọn Lưu để hoàn tất việc cấu hình.
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved