iKeToan - Thiết lập cơ bản 


Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iKeToan™ người dùng thực hiện như sau:


1. Sao lưu dữ liệu:

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hệ thống” (1) > “Sao lưu dữ liệu” (2) > chọn vị trí lưu lại file sao lưu trên máy tính (3) > nhấn chọn “Thực thi” (4).
Xuất hiện thông báo hoàn thành sao lưu dữ liệu, nhấn chọn “Chấp nhận”2. Phục hồi dữ liệu:

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hệ thống” (1) > “Phục hồi dữ liệu” (2) > chọn vị trí lưu file dữ liệu phục hồi trên máy tính (3)> nhấn chọn “Thực thi” (4).
Nhấn chọn “Có” (1) để bắt đầu quá trình phục hồi dữ liệu > Chọn “Đóng” (2) sau khi quá trình phục hồi dữ liệu hoàn thành.Hoàn thành phục hồi dữ liệu, thực hiện khởi động lại ứng dụng iKeToan™ để có thể sử dụng tiếp tục như bình thường.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved