iKeToan - Xuất báo cáo


Báo cáo tổng hợp hỗ trợ người dùng kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong thẻ/ sổ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết và được dùng làm căn cứ để lập bảng cân đối kế toán.


Sổ nhật ký chung.

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Báo cáo” (1) > “BC tổng hợp” (2) > “Sổ nhật ký chung” (3).Xuất hiện bảng nhật ký chung, người dùng Chọn kỳ báo cáo (1) > “Tìm (Ctrl+R)”(2) > kiểm tra lại số liệu (3) > Có thể “In (Ctrl+P)”/ “Xuất Excel (Ctrl+E)” dữ liệu hiển thị, thoát khỏi giao diện làm việc “Thoát (F12)” (4).Sổ chi tiết tài khoản.

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Báo cáo” (1) > “BC tổng hợp” (2) > “Sổ chi tiết tài khoản” (3).Xuất hiện sổ chi tiết tài khoản, người dùng Chọn kỳ báo cáo & tài khoản, đối tượng (1) > “Tìm (Ctrl+R)”(2) > kiểm tra lại số liệu tài khoản (3) > Có thể “In (Ctrl+P)”/ “Xuất Excel (Ctrl+E)” dữ liệu hiển thị, thoát khỏi giao diện làm việc “Thoát (F12)” (4).Sổ cái.

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Báo cáo” (1) > “BC tổng hợp” (2) > “Sổ cái” (3).
(4): chọn kỳ kế toán và tài khoản cần kiểm tra dữ liệu.

(5): nhấn chọn “Tìm (Trl+R)” xuất hiện bảng dữ liệu tài khoản.

(6): hiển thị số liệu theo tài khoản được chọn, người dùng kiểm tra lại dữ liệu.

(7): Có thể “In (Ctrl+P)”/ “Xuất Excel (Ctrl+E)” dữ liệu hiển thị, thoát khỏi giao diện làm việc “Thoát (F12)”.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved